Erfenis

Wanneer iemand overlijdt is het vaak een emotionele periode. Zodra de emoties allemaal een plek gekregen hebben en de uitvaart netjes is verzorgd komen er andere zaken naar voren. Zaken die men geregeld moet hebben. De erfenis is een van de zaken welke veel aandacht nodig heeft.

Een erfenis gaat om de financiële afwikkeling van wat de overledene aan bezittingen en schulden heeft. Het gaat om kostbare voorwerpen, de bankrekening en mogelijk ook leningen en hypotheken bij een bank of geldverstrekker. Alles moet netjes afgehandeld worden.

Voor alle duidelijkheid, een wilsbeschikking is geen testament. In een testament wordt weergegeven wat er met de nalatenschap gebeurt van een overleden persoon. De wilsbeschikking geeft weer hoe de uitvaart verlopen zal.

De belastingdienst en uw erfenis

Wanneer u geld ontvangt uit een erfenis moet u hier erfbelasting over betalen. Er is een drempel waaronder een vrijstelling geldt. Komt u hierover dan moet u belasting betalen. De hoogte is afhankelijk van de relatie welke u heeft met de overledene. Een ver familielid betaalt bijvoorbeeld meer belasting dan de partner van de overleden persoon.

De belastingdienst zal bij een te verwachten erfbelasting een brief sturen naar de partner of het oudste kind van de overleden persoon.Hierin wordt uitgelegd hoe ze de aangifte kunnen doen en wanneer deze gedaan moet zijn.

Bent u een erfgenaam?

Volgens de wet zijn de erfgenamen in een viertal groepen te verdelen. Als er geen testament is dan geldt de wet op welk deel iemand recht heeft. De vier groepen zijn:

–                     De partner, en de kinderen daarvan.

–                     De ouders, de broers, zussen en de kinderen daarvan.

–                     De grootouders en de (klein)kinderen. Ook de ooms en de tantes, neven en de nichten.

–                     De overgrootouders en de afstammelingen

Is er een testament?

Erfenis

Wanneer er een testament is wordt het anders. Het testament bepaalt nu wie wat krijgt. Het hoeft hier niet om familieleden te gaan van de overleden persoon. Het kan ook een stichting zijn, vrienden of de kerk welke een erfgenaam is.

In het Centraal Testamentenregister kan iedere notaris opzoeken of er een testament is. Het is mogelijk om hier te informeren welke notaris het testament heeft opgemaakt en waar het bewaard ligt.

Moet u de erfenis aanvaarden of niet?

Weet u, dat u een erfgenaam bent? Dan is het goed om te ontdekken of de bezittingen of de schulden de overhand hebben. Wanneer een nalatenschap geaccepteerd wordt en er zijn schulden, dan wordt u hiervoor aansprakelijk.

Het is belangrijk om juist bij schulden de erfenis te verwerpen of om deze juist beneficiair te aanvaarden. In het laatste geval accepteert u de erfenis alleen wanneer er een positieve balans is. U wilt natuurlijk niet, dat u schulden erft en deze dan zelf moet betalen.

Weet u dat u een erfgenaam bent? U kunt dan kiezen hoe u een erfenis gaat aanvaarden. Een notaris kan iedere erfgenaam hierbij adviseren of het aanvaarden of verwerpen de beste optie is. Een erfenis kunt u:

–                     Beneficiair aanvaardenErfenis

–                     Zuiver aanvaarden

–                     U kunt de erfenis verwerpen

Let goed op!

Voordat u handelingen gaat uitvoeren rondom de bezittingen en de schulden van de overledene is het belangrijk om te weten, dat u hierdoor de erfenis kunt aanvaarden. U kunt bijvoorbeeld met het oog op de veiligheid zaken mee naar huis nemen. U wilt niet dat ze gestolen worden. Geeft dit duidelijk aan bij de notaris, dat u ze niet meeneemt om te houden echter om ze te beschermen.

Wat als u een nota gaat betalen met het geld van de overleden persoon? Dan kunt u ook met deze actie de erfenis aanvaarden. Een handeling rondom de erfenis kan er automatisch voor zorgen, dat u de erfenis accepteert. Pas hier dus mee op.

De termijnen voor het verwerpen of aanvaarden van een erfenis

Er gelden geen wettelijke termijnen om de erfenis te aanvaarden of te verwerpen. In de regel wordt deze beslissing binnen drie maanden na het overlijden van een persoon gedaan. Ze weten dan hoeveel geld er op de bankrekening staat en welke schulden er mogelijk zijn. Ook is er een overzicht van de bezittingen. Schuldeisers kunnen pas na drie maanden aankloppen om het geld op te eisen. Let daar ook op bij het afsluiten van een overlijdensverzekering.

Het zuiver aanvaarden van een erfenis

Wanneer u een erfenis zuiver aanvaard, dan aanvaardt u deze met alle bezittingen en ook met alle schulden. U kunt dit samen met mogelijk andere erfgenamen doen. De erfgenamen zijn dan ook gezamenlijk verantwoordelijk voor de afwikkeling van de hele nalatenschap. Het is niet mogelijk om op een later tijdstip (na het zuiver aanvaarden) terug te komen op de beslissing. Wanneer hoge schulden pas later naar voren komen bent u hier aansprakelijk voor.

Wanneer de erfgenaam jonger is dan 18 jaar kan deze een erfenis nooit zuiver aanvaarden. De persoon kan kiezen voor het verwerpen of beneficiair aanvaarden van de erfenis. Het is om minderjarigen tegen hoge schulden te beschermen.

Het beneficiair aanvaarden van de erfenisErfenis

Verwacht u dat er meer schulden zijn dan bezittingen in een nalatenschap? Dan is het goed om de erfenis beneficiair te gaan aanvaarden. Het grote voordeel hiervan is dat u de nalatenschap alleen accepteert bij een positief saldo. Dus wanneer er meer bezittingen zijn dan schulden.

Het grote voordeel is, dat u tegen eventuele schulden beschermd bent. Het nadeel is, dat het meer werk met zich mee brengt en dus ook meer kosten. Wanneer u echter twijfelt of er meer bezittingen dan schulden zijn is het slim om hiervoor te kiezen.

Het verwerpen van de erfenis

Wanneer u een erfenis verwerpt heeft u nergens recht op. U heeft zelfs geen recht op fotoboeken, kaarten of brieven. U bent niet een partij in de nalatenschap en hier dus ook niet bij betrokken.

De belangrijkste reden om hiervoor te kiezen is, dat u verwacht dat er meer schulden dan vermogen is. U wilt niets met de nalatenschap te doen hebben of u heeft ruzie met de andere erfgenamen.

De afwikkeling van een erfenis in drie stappenErfenis

In de eerste stap bepaalt u wat de waarde is van de complete nalatenschap. Hier wordt een complete opsomming gemaakt van de bezittingen, de bankrekeningen en het vermogen van de overleden persoon. Het is vaak de executeur welke dit doet. De executeur is de persoon welke de erfenis afwikkelt. Het kan een van de erfgenamen zijn, maar ook een derde welke is aangewezen door de erfgenamen. Ook de schulden worden in kaart gebracht.

De tweede stap is om eventuele spullen uit de boedel te verkopen en de schulden te betalen. Het is afhankelijk van de bezittingen hoe lang dit kan duren. Wanneer er bijvoorbeeld een huis is, dan is het natuurlijk afhankelijk van de markt hoe snel deze verkocht wordt. Er kan ook informatie krijgen over deze stappen bij de uitvaart verzekeraars zoals Dela en Ardanta.

In de laatste en derde stap worden alle overgebleven spullen plus al het geld verdeeld onder de erfgenamen. Een notaris zal dit doen en ervoor zorgen, dat iedereen het deel krijgt waar ze recht op hebben. Wanneer u een erfenis ontvangt is het vervolgens belangrijk om de juiste erfbelasting te betalen. Kijk of u recht heeft op een vrijstelling. Wanneer dit niet het geval is dan moet u op de juiste manier uw belastingaangifte doen hiervoor.